Popular Yoruba Hymns 2

8 min read

Contents
1. Elese e yipada

2. Aye si mbe! Ile Od’agutan

3. Wa s’odo Jesu, mase duro

4. Bi Kristi’ ti da okan mi nde

5. Bi mo ti ri, lai s’awawi

6. Olugbala gb’ohun mi

7. Oluwa emi sa ti gb’ohun Re

8. Isun kan wa to kun f’eje

9. Okan mi nyo ninu Oluwa

10. Ore ofe ohun

11. Irapada itan iyanu

12. Aleluya, Ija d’opin ogun si tan

13. B’elese s’owo po

14. Mo mo p’Oludande mi mbe

15. Mi si mi, Olorun

16. Itan iyanu t’ife

17. Jesu y’o gba elese

18. E yo n’nu Oluwa e yo

19. A segun ati ajogun ni a je

Elese e yipada

1. Elese e yipada,

Ese ti e o fi ku ?

Eleda yin ni mbere

To fe ki e ba On gbe

Oran nla ni O mbi yin

Ise owo Re ni yin

A ! eyin alailope

Ese t’eo ko ‘fe Re ?
2. Elese e yi pada

Ese ti e o fi ku ?

Olugbala ni mbere

Eni t’O gb’emi yin la

Iku Re y’o j’asan bi ?

E o tun kan mo ‘gi bi ?

Eni ‘rapada ese

Te o gan or’ofe Re ?
3. Elese e yi pada

Ese ti e o fi ku ?

Emi mimo ni mbere

Ti nf’ojo gbogbo ro yin

E ki o ha gb’ore Re ?

E o ko iye sibe ?

Ati nwa yin pe ese

T’e mbi Olorun ninu ?
4. Iyemeji ha nse yin

Pe ife ni Olorun

E ki o ha gboro Re ?

K’e gba ileri Re gbo ?

W’Oluwa lodo yin

Jesu sun, w’omije Re

Eje Re pelu nke pe

Ese ti e o fi ku ?. Amin.

Aye si mbe ! ile Od’agutan

1. Aye si mbe ! ile Od’agutan

Ewa ogo re npe o pe « ma bo »

Wole, wole, wole nisisiyi
2. Ojo lo tan, orun si fere wo

Okunkun de tan, ‘mole nkoja lo

Wole, wole, wole nisisiyi
3. Ile iyawo na kun fun ase

Wole, wole to oko ‘yawo lo

Wole, wole, wole nisisiyi
4. O nkun ! o nkun ! ile ayo na nkun

Yara ! mase pe ko kun ju fun O !

Wole,wole,wole nisisiyi.
5. Aye si mbe ilekun si sile

Ilekun ife, iwo ko pe ju

Wole, wole, wole nisisiyi
6. Wole, wole ! tire ni ase na

Wa gb’ebun ‘fe ayeraye lofe !

Wole, wole wole nisisiyi.
7. Kiki ayo l’o wa nibe, wole !

Awon angeli npe o fun ade

Wole, wole, wole nisisiyi.
8. L’ohun rara n’ipe ife na ndun !

Wa ma jafara, wole, ase na !

Wole, wole, wole nisisiyi
9. K’ile to su, ilekun na le ti

‘gba na o k’abamo ! « o se ! o se ! »

O se, o se, ko s’aye mo o se !. Amin.

Wa s’odo Jesu, mase duro

1. Wa s’odo Jesu, mase duro
L’oro Re l’o ti fona han wa

O duro li arin wa loni

O nwi pele pe wa !

Ipade wa yio je ayo

Gb’okan wa ba bo lowo ese

T’a o si wa pelu Re Jesu

N’ile ayeraye
2. Jek’omode wa ! E gb’ohun Re

Jek’okan gbogbo kun fun ayo

K’a si yan Jesu l’ayanfe wa

E ma duro, e wa.
3. Ranti p’O wa pelu wa loni

F’eti s’ofin Re, k’o si pamo

Gbo b’ohun Re ti nwi pele pe

Eyin omo Mi wa.

Bi Kristi’ ti da okan mi nde

1. Bi Kristi’ ti da okan mi nde
Aye mi ti dabi orun

Larin ‘banuje at’aro

Ayo ni lati mo Jesu
Aleluya ! ayo l’o je

Pe mo ti ri ‘dariji gba

Ibikibi ti mo ba wa

Ko s’ewu, Jesu wa nibe
2. Mo ti r ope orun jina

Sugbon nigbati Jesu de

L’orun ti de ‘nu okan mi

Nibe ni y’o si wa titi
3. Nibo l’a ko le gbe l’aye

L’o r’oke tabi petele

L’ahere tabi agbala

Ko s’ewu, Jesu wa nibe. Amin.

Bi mo ti ri, lai s’awawi

1. Bi mo ti ri, lai s’awawi

Sugbon nitori eje Re

B’o si ti pe mi pe ki nwa

Olugbala, mo de.
2. Bi mo ti ri, laiduro pe

Mo fe k ‘okan mi mo toto

S’odo Re to le we mi mo

Olugbala, mo de
3. Bi mo ti ri, b’o tile je

Ija l’ode, ija ninu

Eru l’ode, eru ninu

Olugbala, mo de
4. Bi mo ti ri, osi are

Mo si nwa imularada

Iwo le s’awotan mi

Olugbala, mo de.
5. Bi mo ti ri ‘wo o gba mi

‘wo o gba mi, t’owo t’ese

‘tori mo gba ‘leri Re gbo

Olugbala, mo de.
6. Bi mo ti ri ife Tire

L’o sete mi patapata

Mo di Tire, Tire nikan

Olugbala, mo de.
7. Bi mo ti ri, n’nu ‘fe nla ni

T’o fi titobi Re han mi

Nihin yi ati ni oke

Olugbala, mo de. Amin.

Olugbala, gb’ohun mi

1. Olugbala, gb’ohun mi
Gb’ohun mi, gb’ohun mi

Mo wa s’odo Re, gba mi

Nibi agbelebu

Emi se sugbon O ku

Iwo ku, iwo ku

Fi anu Re pa mi mo

Nibi agbelebu
Oluwa, jo gba mi

Nki y’o bi O ninu mo

Alabukun, gba mi

Nibi agbelebu
2. Ese mi po lapoju

Un o bebe, un o bebe

Iwo li Ona iye

Nibi agbelebu

Ore ofe Re t’a gba

L’ofe ni l’ofe ni

F’oju anu Re wo mi

N’ibi agbelebu
3. F’eje mimo Re we mi

Fi we mi fi we mi

Ri mi sinu ibu Re

N’ibi agbelebu

‘gbagbo l’o le fun wa ni

‘dariji ‘dariji

Mo f’igbagbo ro mo o

N’ibi agbelebu. Amin.

Oluwa, emi sa ti gb’ohun Re

1. Oluwa emi sa ti gb’ohun Re

O nso ife Re simi

Sugbon mo fe nde l’apa igbagbo

Ki nle tubo sun mo o
Fa mi mora, mora, Oluwa

Sib’agbelebu t’O ku

Fa mi mora, mora, mora Oluwa

Si b’eje Re t’o n’iye
2. Ya mi si mimo fun ise Tire

Nipa ore-ofe Re

Je ki nfi okan igbagbo w’oke

K’ife mi si je Tire
3. A ! ayo mimo ti wakati kan

Ti mo lo nib’ite Re

‘gba mo ngb’adura si O Olorun

Ti a soro bi ore.
4. Ijinle ife mbe ti nko le mo

Titi un o koja odo

Ayo giga ti emi ko le so

Tit un o fi de ‘simi. Amin.

Isun kan wa to kun f’eje

1. Isun kan wa to kun f’eje
T’o ti ‘ha Jesu yo

Elese mokun ninu re

O bo ninu ebi
2. ‘Gba mo f’igbagbo r’isun na

Ti nsan fun eje Re

Irapada d’orin fun mi

Ti un o ma ko titi
3. Orin t’odun ju eyi lo

Li emi o ma ko

‘Gbati ore-ofe Re ba

Mu mi de odo Re.
4. Mo gbagbo p’o pese fun mi

Bi mo tile s’aiye

Ebun ofe t’a f’eje ra

Ati duru wura
5. Duro t’a t’ow’ Olorun se

Ti ko ni baje lae

Ti ao ma fi yin Baba wa

Oruko Re nikan. Amin.

Okan mi nyo ninu Oluwa

1. Okan mi nyo ninu Oluwa
‘Tori O je iye fun mi

Ohun Re dun pupo lati gbo

Adun ni lati r’oju Re
Emi nyo ninu Re

Emi nyo ninu Re

Gba gbogbo lo fayo kun okan mi

‘Tori emi nyo n’nu Re.
2. O ti pe t’O ti nwa mi kiri

‘gbati mo rin jina s’agbo

O gbe mi w asile l’apa Re

Nibiti papa tutu wa
3. Ire at’anu Re yi mi ka

Or’ofe Re nsan bi odo

Emi Re nto, o si nse ‘tunu

O mba mi lo si ‘bikibi
4. Emi y’o dabi Re ni ‘jo kan

Un o s’eru wuwo mi kale

Titi di ‘gbana un o s’oloto

Ni sise oso f’ade Re. Amin.

Ore ofe ohun

1. Ore ofe ohun
Adun ni l’eti wa

Gbohun gbohun re y’o gba orun kan

Aye y’o gbo pelu
Ore ofe sa

N’igbekele mi

Jesu ku fun araye

O ku fun mi pelu
2. Ore ofe l’o ko

Oruko mi l’orun

L’o fi mi fun Od’agutan

T’O gba iya mi je.
3. Ore ofe to mi

S’ona alafia

O ntoju mi l’ojojumo

Ni irin ajo mi
4. Ore ofe ko mi

Bi a ti ‘gbadura

O pa mi mo titi d’oni

Ko si je ki nsako
5. Je k’ore ofe yi

F’agbara f’okan mi

Ki nle fi gbogbo ipa mi

At’ojo mi fun O. Amin.

IRAPADA ITAN IYANU

1. Irapada ! itan iyanu
Ihin ayo fun gbogbo wa

Jesu ti ra ‘dariji fun wa

O san ‘gbese na lor’igi
A ! elese gba ihin na gbo

Jo gba ihin oto na gbo

Gbeke re le Olugbala re

T’O mu igbala fun o wa
2. O mu wa t’inu ‘ku bo si ‘ye

O si so wa d’om’Olorun

Orisun kan si fun elese

We nin’eje na ko si mo
3. Ese ki y’o le joba wa mo

B’o ti wu ko dan waw o to

Nitori Kristi fi ‘rapada

Pa ‘gbara ese run fun wa
4. Gba anu t’Olorun fi lo o

Sa wa s’odo Jesu loni

‘Tori y’o gb’enit’o ba t’o wa

Ki yi o si da pada lae. Amin.

Aleluya, Ija d’opin, ogun si tan
1. Ija d’opin ogun si tan

Olugbala jagun molu

Orin ayo lao ma ko – Aleluya
2. Gbogbo ipa n’iku ti lo

Sugbon Kristi f’ogun re ka

Aye ! e ho iho ayo – Aleluya
3. Ojo meta na ti koja

O jinde kuro nin’oku

E f’ogo fun Oluwa wa – Aleluya
4. O d’ewon orun apadi

O silekun orun sile

Ekorin iyin ‘segun Re – Aleluya
5. Jesu, nipa iya t’O je

Gba wa lowo oro iku

K’a le ye ka si ma yin O – Aleluya. Amin.

B’elese s’owo po

1. B’elese s’owo po
Ti won nde s’Oluwa

Dimo si Kristi Re

Lati gan Oba na

B’aye sata

Pelu Esu

Eke ni won

Won nse lasan
2. Olugbala joba

Lori oke Sion

Ase ti Oluwa

Gbe Omo Tire ro

Lati boji

O ni k’O nde

K’O si goke

K’O gba ni la
3. F’eru sin Oluwa

Si bowo f’ase Re

F’ayo wa sodo Re

F’iwariri duro

E kunle fun Un

K’e teriba

So t’ipa Re

Ki Omo na !. Amin.

MO MO P’OLUDANDE MI MBE

1. Mo mo p’Oludande mi mbe
Itunu nla l’eyi fun mi !

O mbe, Eni t’o ku lekan

O mbe, ori iye mi lae.
2. O mbe lati ma bukun mi

O si mbebe fun mi loke

O mbe lati ji mi n’boji

Lati gba mi la titi lae
3. O mbe, Ore korikosun

Ti y’o pa mi mo de opin

O mbe, emi o ma korin

Woli, Alufa, Oba mi
4. O mbe lati pese aye

Y’O si mu mi de be l’ayo

O mbe, ogo f’oruko Re

Jesu okan na titi lae
5. O mbe, ogo f’oruko Re

Olugbala kanna titi

A ! ayo l’oro yi fun mi

« Mo mo p’oludande mi mbe ». Amin

MI SI MI, OLORUN

1. Mi si mi, Olorun
F’emi titun fun mi

Ki nle fe ohun ti O fe

Ki ns’eyi t’O fe se
2. Mi si mi, Olorun

S’okan mi di mimo

K’ife mi on Tire j’okan

L’ero ati n’ise
3. Mi si mi, Olorun

Titi un o di Tire

Ti ara erupe mi yi

Yo tan ‘mole orun
4. Mi si mi, Olorun

Emi ki yo ku lae

Un o ba Ogbe n’iwa pipe

Titi ayeraye. Amin.

ITAN IYANU T’IFE !

1. Itan iyanu t’ife !
So fun mi l’ekan si

Itan iyanu t’ife

E gbe orin na ga !

Awon angeli nroyin re

Awon oluso si gbagbo

Elese, iwo ki yo gbo

Itan iyanu t’ife
Iyanu ! Iyanu ! Iyanu !

Itan iyanu t’ife
2. Itan iyanu t’ife

B’iwo tile sako

Itan iyanu t’ife

Sibe o npe loni

Lat’ori oke kalfari

Lati orisun didun ni

Lati isedale aye

Itan iyanu t’ife
3. Itan iyanu t’ife

Jesu ni isimi

Itan iyanu t’ife

Fun awon oloto

To sun ni ile nla orun

Pel’awon to saju wa lo

Won nko orin ayo orun

Itan iyanu t’ife. Amin.

JESU Y’OGBA ELESE

1. Jesu y’o gba elese
Kede re fun gbogb’eda

Awon ti won sako lo

Awon ti won ti subu
Ko l’orin, ko si tun ko

Kristi ngba’awon elese

Fi oto na ye won pe

Kristi ngb’awon elese
2. Wa, y’o fun o ni ‘simi

Gbagbo, oro Re daju

Y’o gba eni buru ju

Kristi ngb’awon elese
3. Okan mi da mi lare

Mo mo niwaju ofin

Eni t’O ti we mi mo

Ti san gbogbo gbese mi
4. Kristi ngb’awon elese

An’emi to kun f’ese

O ti so mi di mimo

Mo ba wo ‘joba orun. Amin

E YO N’NU OLUWA, E YO

1. E yo n’nu Oluwa, e yo,
eyin t’okan re se dede

eyin t’o ti yan Oluwa,

le ‘banuje at’aro lo
Eyo! E yo!

E yo n’nu Oluwa, e yo!

E yo! E yo

E yo n’nu Oluwa, e yo!
2. E yo ‘tori On l’Oluwa

L’aye ati l’orun pelu

Oro Re bor’ohun gbogbo

O l’agbara lati gbala
3. ‘Gbat’ e ba nja ija rere,

Ti Ota f’ere bori yin

Ogun Olorun t’e ko ri

Po ju awon ota yin lo
4. B’okunkun tile yi o ka

Pelu isudede gbogbo

Mase je k’okan re damu

Sa gbeke l’Oluwa d’opin
5. E yo n’nu Oluwa, e yo

E korin iyin Re kikan

Fi duru ati ohun ko

Aleluya l’ohun goro. Amin.
A SEGUN ATI AJOGUN NI A JE

1. A segun ati ajogun ni a je,
Nipa eje Kristi a ni isegun

B’Oluwa je tiwa, a ki yo subu

Ko s’ohun to le bori agbara re

Asegun ni wa, nipa eje Jesu

Baba fun wa ni ‘segun, nipa eje Jesu

Eni t’a pa f’elese

Sibe, O wa, O njoba

Awa ju asegun lo

Awa ju asegun lo
2. A nlo l’oruko Olorun Isreal

Lati segun ese at’aisododo

Kise fun wa, sugbon Tire ni iyin

Fun ‘gbala at’isegun ta f’eje ra
3. Eni t’O ba si segun li ao fi fun

Lati je manna to t’orun wa nihin

L’orun yo sig be imo ‘pe asegun

Yo wo ‘so funfun, yo si dade wura. Amin

Related posts

Leave a Comment

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Live Updates COVID-19 CASES
%d bloggers like this: