Popular Yoruba Hymns 1

7 min read

CONTENTS

1. Iwo to few a la o ma sin

2. Okan mi yin Oluwa logo

3. B’oruko Jesu ti dun to

4. Ko su wa lati ma ko orin ti igbani

5. Wa ba mi gbe

6. Fi iyin fun Jesu, Olurapada wa

7. Eje k’a f’inu didun

8. Emi ‘ba n’egberun ahon

9. E wole f’oba ologo julo

10. Gbogbo aye gbe Jesu ga

11. Okan mi yin Oba orun

12. Si o Olutunu Orun

13. Mimo, mimo, mimo olodumare

14. A f’ope f’Olorun

15. I gba mi d’owo Re
Iwo to fe wa la o ma sin
1. I wo to fe wa la o ma sin titi
Oluwa Olore wa

Iwo to n so wa n’nu idanwo aye

Mimo, logo ola re
Baba, iwo l’a o ma sin

Baba, iwo l’a o ma bo

Iwo to fe wa l’a o ma sin titi

Mimo l’ogo ola re.

2. Iwo to nsure s’ohun t’a gbin s’aye

T’aye fi nrohun je o

Awon to mura lati ma s’oto

Won tun nyo n’nu ise re.
3. Iwo to nf’agan lomo to npe ranse

Ninu ola re to ga

Eni t’o ti s’alaileso si dupe

Fun ‘se ogo ola re
4. Eni t’ebi npa le ri ayo ninu

Agbara nla re to ga

Awon to ti nwoju re fun anu

Won tun nyo n’nu ise re.
5. F’alafia re fun ijo re l’aye

K’ore-ofe re ma ga;

k’awon eni tire ko ma yo titi

ninu ogo ise re. Amin.
Okan mi yin Oluwa logo

1. Okan mi yin Oluwa logo
Oba iyanu t’o wa mi ri

Un o l’agogo iyin y’aye ka

Un o si f’ife atobiju han
Oluwa, open i fun O

Fun ore-ofe t’o fi yan mi

Jowo dimimu titi dopin

Ki nle joba pelu re loke.
2. Bi eranko l’emi ba segbe

Bikose ti oyigiyigi ;

Lairotele l’Emi Mimo de

T’o f’ede titun si mi l’enu.
3. Ayo okan mi ko se rohin

Loro, losan, loganjo oru;

Gbat’Emi Mimo ti de ‘nu mi

Mo nkorin orun lojojumo
4. Jesu ti la mi loju emi

Mo si f’eti gbohun ijinle;

O nse faji ninu okan mi;

Kini mba fi fun Olugbala?
5. Em’o sogo ninu Oluwa

K’emi ma ba di alaimore;

B’o ti pe mi iyanu l’o je;

Awon angeli d’olufe mi.
6. Mo damure lati sin Jesu

Laifotape larin aye yi;

Nibikibi t’oba nto mi si

O daju ko ni jeki ndamu.
7. Bi mba pari ‘re-ije l’aye

Olugbala, ma je ki npofo;

Ni wakati na jeki ngbo pe

Bo sinu ayo ayeraye. Amin.

B’oruko Jesu ti dun to

1. B’oruko Jesu ti dun to,
ogo ni fun Oruko Re

o tan banuje at’ogbe

ogo ni fun oruko Re
ogo f’oko Re, ogo f’oko Re

ogo f’oruko Oluwa

ogo f’oko Re, ogo f’oko Re

ogo f’oruko Oluwa
2. O wo okan to gb’ogbe san

Ogo ni fun oruko Re

Onje ni f’okan t’ebi npa

Ogo ni fun oruko Re
3. O tan aniyan elese,

Ogo ni fun oruko Re

Ofun alare ni simi

Ogo ni fun oruko Re
4. Nje un o royin na f’elese,

ogo ni fun oruko re

Pe mo ti ri Olugbala

Ogo ni fun oruka Re.
Ko su wa lati ma ko orin ti igbani

1. Ko su wa lati ma ko orin ti igbani
Ogo f’olorun Aleluya

A le fi igbagbo korin na s’oke kikan

Ogo f’olorun, Aleluya!
Omo olorun ni eto lati ma bu s’ayo

Pe ona yi nye wa si,

Okan wa ns’aferi Re

Nigb’o se a o de afin Oba wa ologo,

Ogo f’olorun, Aleluya!
2. Awa mbe n’nu ibu ife t’o ra wa pada,

ogo f’olorun Aleluya!

Awa y’o fi iye goke lo s’oke orun

Ogo f’olorun, Aleluya!
3. Awa nlo si afin kan ti a fi wura ko,

ogo f’olorun Aleluya!

Nibiti a ori Oba ogo n’nu ewa Re

Ogo f’olorun, Aleluya!
4. Nibe ao korin titun t’anu t’o da wa nde

Ogo f’olorun Aleluya!

Nibe awon ayanfe yo korin ‚yin ti Krist;

Ogo f’olorun, Aleluya!. Amin

WA BA MI GBE

1. Wa ba mi gbe, ale fere le tan

Okunkun nsu, Oluwa ba mi gbe;

Bi oluranlowo miran ba ye

Iranwo alaini, wa ba mi gbe
2. Ojo aye mi nsare lo s’opin

Ayo aye nku, ogo re nwomi

Ayida at’ibaje ni mo n ri

‘wo ti ki yipada, wa ba mi gbe
3. Ma wa l’eru b’Oba awon oba

B’oninure, wa pelu ‘wosan Re?

Ki Ossi ma kanu fun egbe mi

Wa, ore elese, wa ba mi gbe.
4. Mo nfe O ri, ni wakati gbogbo

Kilo le swgun esu b’ore Re?

Tal’o le se amona mi bi Re?

N’nu ‘banuje at’ayo ba mi gbe
5. Pelu ‘bukun Re, eru ko ba mi

Ibi ko wuwo, ekun ko koro,

oro iku da? ‚segun isa da?

Un o segun sibe, b’iwo ba mi gbe.
6. Wa ba mi gbe, ni wakati iku,

Se ‘mole mi, si toka si orun

B’aye ti nkoja, k’ile orun mo

Ni yiye, ni kiku, wa ba mi gbe. Amin.
FI IYIN FUN JESU OLURAPADA WA

1. Fi iyin fun Jesu, Olurapada wa,
Ki aye k’okiki ife Re nla ;

Fi iyin fun ! eyin Angeli ologo,

F’ola at’ogo fun oruko re,

B’olu’agutan, Jesu y’o to omo Re

L’apa Re l’o ngbe won le l’ojojo

Eyin eniyan mimo ti ngb’oke Sion

Fi iyin fun pelu orin ayo
2. Fi iyin fun, Jesu Olurapada wa,

Fun wa, O t’eje Re sile, O ku

On ni apata, ati reti ‘gbala wa,

Yin Jesu ti a kan m’agbelebu;

Olugbala t’O f’ara da irora nla

Ti a fi ade egun de lori

Eniti a pa nitori awa eda

Oba ogo njoba titi laelae.
3. Fi iyin fun, Jesu Olurapada wa

Ki ariwo iyin gba orun kan

Jesu Oluwa njoba lae ati laelae,

Se l’oba gbogb’eyin alagbara

A segun iku; fi ayo royin na ka

Isegun re ha da, isa oku?

Jesu ye ko tun si wahala fun wa mo

‘tori O l’agbara lati gbala. Amin.

E JE J’A F’INU DIDUN

1. Eje k’a f’inu didun
Yin Oluwa Olore

Anu Re O wa titi

Lododo dajudaju
2. On nipa agbara Re

F’imole s’aye titun

Anu Re, O wa titi

Lododo dajudaju
3. O mbo gbogb’eda ‘laye

O npese fun aini won

Anu re, O wa titi

Lododo dajudaju
4. O bukun ayanfe Re

Li aginju iparun

Anu re O wa titi

Lododo dajudaju
5. E je k’a f’inu didun

Yin Oluwa Olore

Anu Re, O wa titi

Lododo dajudaju. Amin.

EMI ‘BA N’EGBERUN AHON

1. E mi ‘ba n’egberun ahon,
Fun ‘yin Olugbala

Ogo Olorun Oba mi

Isegun Ore Re.
2. Jesu t’o seru wa d’ayo

T’o mu banuje tan

Orin ni l’eti elese

Iye at’ilera.
3. O segun agbara ese

O da onde sile

Eje Re le w’eleri mo

Eje Re le w’eleri mo

Eje Re seun fun mi
4. O soro, oku gb’ohun Re

O gba emi titun ;

O niro binuje je y’ayo

Otosi si gbagbo
5. Odi, e korin iyin re

Aditi , gbohun Re

Afoju, Olugbala de,

Ayaro, fo f’ayo
6. Baba mi at’olorun mi,

Fun mi ni ‘ranwo Re

Ki nle ro ka gbogbo aye

Ola oruko Re. Amin.

E WOLE F’OBA, OLOGO JULO

1. E wole f’oba, Ologo julo
E korin ipa ati ife Re

Alabo wa ni at’eni igbani

O ngbe ‘nu ogo, Eleru ni iyin
2. E so t’ipa Re, e so t’ore Re

‘mole l’aso Re, gobi Re orun

Ara ti nsan ni keke ‘binu Re je

Ipa ona Re ni a ko si le mo
3. Aye yi pelu ekun ‘yanu Re

Olorun agbara Re l’oda won

O fi id ire mule, ko si le yi

O si f’okan se aso igunwa Re.
4. Enu ha le so ti itoju Re ?

Ninu afefe ninu imole

Itoju Re wa nin’odo ti o nsan

O si wa ninu iri ati ojo
5. Awa erupe aw’alailera

‘wo l’a gbekele, o ki o da ni

Anu Re rorun o si le de opin

Eleda, Alabo, Olugbala wa
6. ‘wo Alagbara Onife julo

B’awon angeli ti nyin O loke

Be l’awa eda Re, niwon t’a le se

A o ma juba Re, a o ma yin O. Amin.

GBOGBO AYE , GBE JESU GA

1. Gbogbo aye, gbe Jesu ga,
Angel’, e wole fun

E mu ade Oba Re wa,

Se l’Oba awon oba
2. E se l’Oba eyin Martyr,

Ti npe ni pepe Re

Gbe gbongbo igi Jese ga

Se l’Oba awon oba
3. Eyin iru omo Isreal’

Ti a ti rapada

E ki Eni t’ogba yin la

Se l’Oba awon oba
4. Gbogbo eniyan elese

Ranti ‘banuje yin

E te ‘kogun yin s’ese Re

Se l’Oba awon oba
5. Ki gbogbo orile ede

Ni gbogbo agbaye

Ki won ki, « Kabiyesile »

Se l’Oba awon oba
6. A ba le pel’awon t’orun

Lati ma juba Re

K’a bale jo jumo korin

Se l’Oba awon oba. Amin.

Okan mi yin Oba orun
1. Okan mi yin Oba orun

Mu ore wa sodo re

‘Wo ta wosan, t’a dariji

Tal’aba ha yin bi Re ?

Yin Oluwa, yin Oluwa

Yin Oba ainipekun
2. Yin fun anu t’o ti fi han

F’awon Baba ‘nu ponju

Yin L Okan na ni titi

O lora lati binu

Yin Oluwa, yin Oluwa

Ologo n’u otito
3. Bi baba ni O ntoju wa

O si mo ailera wa

Jeje l’o ngbe wa lapa Re

O gba wa lowo ota

Yin Oluwa, yin Oluwa

Anu Re, yi aye ka
4. Angel, e jumo ba wa bo

Eyin nri lojukoju

Orun, Osupa, e wole

Ati gbogbo agbaye

E ba wa yin, e ba wa yin

Olorun Olotito. Amin.

SI O OLUTUNU ORUN

1. Si o Olutunu Orun
Fun ore at’agbara Re

A nko, Aleluya
2. Si O, ife eni t’Owa

Ninu Majemu Olorun

A nko, Aleluya
3. Si O agbara Eni ti

O nwe ni mo, t’o nwo ni san

A nko, Aleluya
4. Si O, Oluko at’ore

Amona wa toto d’opin

A nko, Aleluya.
5. Si O, Eniti Kristi ran

Ade on gbogbo ebun re

A nko, Aleluya. Amin.

MIMO, MIMO, MIMO, OLODUMARE

1. Mimo, mimo,mimo, Olodumare
Ni kutukutu n’iwo O gbo orin wa

Mimo, mimo, mimo ! Oniyonu julo

Ologo meta, lae Olubukun
2. Mimo, mimo, mimo ! awon t’orun nyin

Won nfi ade wura won le ‘le yi ‘te ka

Kerubim, serafim nwole niwaju Re

Wo t’o ti wa, t’O si wa titi lae.
3. Mimo, mimo,mimo ! b’okunkun pa o mo

Bi oju elese ko le ri ogo re

Iwo nikan l’O mo, ko tun s’elomiran

Pipe ‘nu agbara ati n’ife.
4. Mimo, mimo, mimo ! Olodumare

Gbogbo ise Re n’ile l’oke l’o nyin O

Mimo, mimo, mimo ! Oniyonu julo

Ologo meta lae Olubunkun ! Amin.

A F’OPE F’OLORUN

1. A f’ope f’olorun
L’okan ati l’ohun wa

Eni s’ohun ‘yanu

N’nu eni t’araye nyo

‘gbat’a wa l’om’owo

On na l’o ntoju wa

O si nf’ebun ife

Se ‘toju wa sibe.
2. Oba Onib’ore

Ma fi w asile laelae

Ayo ti ko l’opin

On ‘bukun y’o je ti wa

Pa wa mo n’nu ore

To wa, gb’a ba damu

Yo wa ninu ibi

L’aye ati l’orun
3. K’a f’iyin on ope

F’Olorun, Baba, Omo

Ati Emi mimo

Ti O ga julo lorun

Olorun kan laelae

T’aye at’orun mbo

Be l’o wa d’isiyi

Beni y’o wa laelae.

Igba Mi d’owo Re

1. I gba mi d’owo Re
Mo fe k’O wa nibe

Mo f’ara, ore, emi mi

Si abe iso Re
2. Igba mi d’owo Re

Eyi t’o wu k’o je

Didun ni tabi kikoro

B’O ba ti ri p’o to.
3. Igba mi d’owo Re

Emi y’o se beru ?

Sokun li ainidi
4. Igba mi d’owo Re

Jesu t’a kan mo ‘gi

Owo na t’ese mi dalu

Wa di alabo mi
5. Igba mi d’owo Re

‘wo ni ngo gbekele

Leyin iku, low’otun Re

L’em’o wa titi lae. Amin.

Related posts

Leave a Comment

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Live Updates COVID-19 CASES
%d bloggers like this: